Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015

NHIỆT ĐỘ VỚI HOA LAN

Nếu như ẩm độ quyết định sự xuất hiện của các loài hoa lan, thì nhiệt độ quyết định sự phân bố các loài lan ấy trên thế giới.

1. Căn cứ vào điều kiện địa lý:

Người ta chia lan làm 3 nhóm khác nhau theo điều kiện nhiệt độ: lan vùng lạnh, lan vùng nóng, lan vùng trung gian.
- Lan vùng lạnh: Phân bố từ vĩ tuyến 28-40°.
Các loại lan vùng này không cần nuôi dưỡng trong nhà kính.
- Lan vùng nóng: Phân bố từ vĩ tuyến 12-15°, nhiệt độ trung bình 24-25°, biến động từ 18-40°.
- Lan vùng trung gian: Phân bố từ vĩ tuyến 15-28“, vùng này có nhiệt độ 9“c vào tháng giêng và 32"C vào tháng 7.

2. Căn cứ vào cao độ:

Ngoài ra, lan cũng được phân loại như trên nhưng dựa theo cao độ:
- Từ mặt biển đến l000 m vùng nóng.
- Từ l000 m đến 2000 m vùng trung gian.
- Từ 2000m đến 2400 m vùng lạnh.

3. Căn cứ vào nhiệt, độ nuôi dưỡng:

Can cứ nhiệt độ nuôi dưỡng Charles Harden Fitch (1981) chia lan làm 3 loại:
- Ấm: 18,5 - 21,5°C.
- Trung bình: 12,5 - 18,5°C.
- Lạnh: 7,5 - 12,5°C.

Ẩm độ và nhiệt độ có liên hệ mật thiết vđi nhau, sự khảo sát biên độ nhiệt biến giúp ta có cơ sở chọn địa điểm trong các loài lan cho thích hợp.
Thường nhiệt độ cực tiểu sau khi mặt trời mọc từ 15 - 30 phút và tăng lên một cực đại sau giữa trưa vài giờ. Sự biến động giữa nhiệt độ tối đa và nhiệt độ tối thiểu được gọi là biên độ nhiệt biến. Biên độ nhiệt biến trung bình hàng ngày là trung bình của biên độ nhiệt biến của nhiều ngày trong năm, còn gọi là nhiệt kỳ tính. Giữa 2 nơi có nhiệt độ trung bình như nhau, nơi nào có biên độ nhiệt biến càng lớn thì nơi ấy tráng lan lý tưởng hơn vì: cây sẽ tăng trưởng nhanh do nhiệt độ ban đêm thâ'p ìàm giảm hô hấp và nhiệt độ cao ban ngày (cho đến 30”C) làm tăng quang hợp thật sự.
Có 3 chỉ tiêu khác nhau về nhiệt độ được dùng để biểu thị sự tăng trưởng của lan: nhiệt độ cực tiểu là nhiệt độ mà dưới mức độ cây chỉ sống ỏ trạng thái tiềm sinh, do cây không quang hợp và cung cấp đầy đủ dư&ng chất, nên cây sẽ chết dần. Nhiệt độ tối hảo là nhiệt độ có thể dung hòa các tiến trình hô hấp, thủy xuất và quang hợp để cho cây tăng trưởng tối đa. Nhiệt độ cực đại là nhiệt độ mà cây không táng trưởng được nữa vì quang hợp giảm và cây ngừng hô hấp hoặc khô héo vì thủy xuất quá nhanh.
Ví dụ: ở lan Hồ Điệp (Phalaenopsis amabilis) có: Nhiệt độ cực tiếu là 22°C vào ban ngày và 18°C vào ban đêm.
Nhiệt độ tối hảo là 27°C.
Nhiệt độ cực đại là 35°C vào ban ngày và 25°C vào ban đêm.
Ở Cattleya:
Nhiệt độ cực tiểu 16°C vào ban ngày và 13°C vào ban đêm mùa lạnh.
Nhiệt độ cực tiểu 21°C vào ban ngày và 18°C vào ban đêm mùa nóng.

4. Căn cứ vào điều kiện thực tế:

Alex D.Hawkes, đã phân biệt một số loại lan theo nhiệt độ.

NHÓM LAN ĐA THÂN:
Chú thích:
(*) Cây nội thất
c: lạnh
I: trung gian
H: nóng.
(Các bác chịu khó tra trên Google từ tên khoa học sau ra tên Việt nhé, với nhiều người hay chú ý tên khoa học thì có thể biết được khá nhiều tên tiếng Việt ngay mà không cần tra)
* Aspasia epidendroides (I): * A. Principissa (I) Bifrenaria Harrisoniae (I,H).
* Bletia purpurea (I) ; * B. Shepherdii (I, H). * Bletilla striata và fma,alba (C, I).
* Brassavola cucullata (I, H); * B.nodosa (I, H).
* Brassia caudata (I, H); * B.Gireoudiana (I, H);
* B.verrucosa (I, H).
* Brassocaltleya X Heatonensis (I):
* BC.x Mrs.J.H Leeman (I): * BC. X Mine.C Maron (I). Bulbophyllum barbigeruin (H); * B.Careycnum (I, H).
* B.Lobbii (I, H); B.Medusae (I,H); * B.Pechei (I).
* Calan the x Baron Schroeder (C, I);
C. Hennisii (I) C.Veratrifotir (I, H);
* C.vestita (C, I, H).
Catasetum fimbriatum (I, H); * C. Oerstedii (I, H);
* C.Russellianum (I, H); * C.viridiflavum (I, H).
* Cattleya Boivringian (I, H) * C.x Elia Mae Sutton (I);
* C.x Enid (I); * C.x Fabia (I); C.x Hardyana (I,H)
* C.x Harold (I); * C.labiata (,H) và vars;
* Gaskelliana (I), Lueddemanniana (I); * Mossiae (I);
:i' Pcrcii ahana (I); * Trianaei (I)
Warnerï (I,H) và Warscewiczii (I,H); C.guttata (I,H) ;
* C.intermedia (I,H); * C.x Octave Doin (I);
* C.x Peetersii (I); * C.x Priseilla và var, * alba (I). Chysis bractescens (I,H).
Coelogyne corymbosa (C,I) ; * C.cristata (C,I); C.Huettneriana (C,I,H); C.pandurata (H).
* Cyenoches ventricosum (I) và var-
* Warsceiviczii (I,H'). Cymbidium eburneum (C,I)
* c Finlaysonnianum (I,H): * c. Lowianum (I) ;
* c.x Pauwelsil (C,I ; * c. X Swallow (C,I) ;
c. Tracyanum (C, I). Cyrtopodium Andersoni (I, H); c. Punctatum (I,H).
* Dendrobium aggregatum (C, I);
* D.x Ainsivorthii (C,I) ; * D.anosmum (I,H);
D. bigibbum uà var
l!' Phalaenopsis (I,H) và các loài lai (Ị,H);
D.fimbriatum và var. oculatum (I,H);
D. Moschatwn (I, H);
* D.nobile và các loài lai của nó (C, I)
* D. Pierardii (I,H).
* Dendrochilưm glumaceum (I,H); * D.Filiforme
* Dĩacrium bicomưlum (I,H); * D.BUamellatum (I,H). Epicattleya X Nebo (I,H) ; EC.X Orpeti (I,H).
* Epidendrum atropurpureum (I,H); ^ E.cilirare (I,H) ;
* E. Codứeatum (I,H) ; * E. fragrans (I,H) ;
E. ibaguense (l,H) ; E. nemorale (C,I) ;
* E.x ƠBrienỉanum (l,H); * E. Radiatum (I,H);
* E. Sunnfordianiim (I,H) ; * E. tampense (1,H).
Eria hyacinthoides (I,H) ; * E. Javanica (I,H).
Gomesa planifolia (I,H)
* Laelia albida (C,I) ; * L. anceps (0,1) ; L. crispa (I,H) ; L. Pamila (I,H) ; !i' L. purpurata (I,H) ;
* L. rubescens (C,ỉ) ; * L. Speciosa (C,I),
* Laeliocattleya X Aphrodite (I); * L.c. X Britannia (I,H);
* L.C. x Callistoglossa (I); L.C. x Canhamictna va var.
* alba (I); * L.C. x Marie Webb (I) ;
* L.C. x Princess Margaret (I).
Leptotes bicolor (I,H) * Lockhartia acuta I,H) ;
* L. Oerstedii (I,H). Lycaste aromatica (C,I);
* L. Brevispatha (I,H). L. cruenta (C,I) ;
* L. virginalis (C.I).
Masdevallia Chimaera (C) ; * M. Erythrochaere (C,I).
* M. Tovarensis (C.I).
Maxillaria crassifolia (I,H) ; * M. Luteo - alba (I,H)
* M. Tenuifolia (C,I,H); * M. Variabilis (I,H)-
* Milltonia flavescens (I, H); * M. Roezlii (I, H).
* M. Spectabilis va var. * Moreliana (I,H).
* Monnodes igneum (I,H). Neobenthamia gracilis (I,H). Odontoglossfim crispum (C) ; * O. Grande (C,I) ;
* O. Pendulum (C,I) ; * O. Schlieperianum (I,H).
* Oncidium flexaosum (I,H) ; * O. Lanceanum (I,H) ;
* O.Longifolium (I,H); * O.Naricoswn var. Rogersii (I,H)
* O. Wentworthianum (I,H).
* Paphiopedium callosum (I,H) ; * P- Insigne va. var.
* Sanderae (C); * P.x Harrisianum (I,H) ;
P,x Leeanum (C,I,H) ; * P. X Maudiae (I,H)-
* Peristeria elata (I,H).
* Phaius Tankervilliae (C,I,H).
* Pholidota imbricata (I,H)
Phragmipediwn caudatuni (L, H) ; * P.x grane (L, H)
* P. X Sedenii (I, H).
* Pleurothallis gélida (I) ; * Grobyi (I, H) ;
* P.Rubens (I, H) ; * P.Ophiocephata (I,H).
* Polystachya luteola (I,H)-
Rhyneholaelia Digbyana (I, H) ; * R, Glauca (I, H).
* Rodriguezia secunda (I, H) ; * R. Venusta (I,H). Schomburgkia (Laelia) tibicinis (H);
*      S.Undulóla (I,H). Sophronitis cernua (C,I) ; S. Coccínea (C, I).
* Spathoglottis plicata (I, H) ; * S. Hybrids (I, H).
* Stanhopea graveolens (I, H) ; * S. Wardii (I, H).
* Stenoglottis longifolia (C, I).
Trichopilia suavis (C, I) ; * T. Tortilis (I, H).
* Zygopetalum intermedium (C, I).

NHÓM LAN ĐƠN THÂN.
:t: Aerides odoratum (I, H)
* Angraecum disticham (I, H) ; A. Eburneum (I, H) ;
* Eichlerlanum (I, H); A. Sesquipedale (I, H)
* Phalaenopsis amablis (I, H) ; Lueddemanniana (I, H) ;
* P. P. Schilleriana (I, H) ; * P. Lai d, H).
Renanthera coccínea (I, H) ; R. imschootiana (I, H) ;
R. Monachica (I, H).
Vanda coerulea (C, I); * V. Lamellata và var.
* Boxallii (I, H) ; V. X Miss Joaquim (H) ;
* V. Tricolor và var. * suavis ; * Vanda lai (I, H). Vandopsis tissochiloides (H).

Bài viết hy vọng các bạn rút ra cách trồng hoa lan với nhiệt độ phù hợp với các loại cây.

NHIỆT ĐỘ VỚI HOA LAN Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Cam Khánh Trình

0 nhận xét:

Mời bạn đóng góp ý kiến cho tronghoalan.com